ข่าวย้อนหลัง
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลาม พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2015-02-09
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
2015-01-19
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
2015-01-19
ส่งตัวข้าราชครูกลับสังกัดเดิม
2014-12-16
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
2014-12-12
รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
2014-12-01
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
2014-11-28
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
2014-11-19
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(วิชาเอกชีววิทยา)
2014-11-18
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21ประจำปี
2014-11-04
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
2014-10-28
ประกาศตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพิ่มเติม
2014-10-06
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
2014-10-03
รายชื่อข้าราชการครู สายงานการสอนที่ไม่มีวิทยฐานะมีมติอนุมัติย้ายได้
2014-10-03
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา
2014-10-01
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่2(1 ตุลาคม2557)
2014-09-30
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี2557( 1 ตุลาคม 2557)
2014-09-30
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
2014-09-12
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
2014-09-09
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วิชาเอกเคมี 6 ตำแหน่ง วิชาเอกดนตรีสากล 4 ตำแหน่ง วิชาเอกฟิสิกส์ 2 ตำแหน่ง วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 ตำแหน่ง วิชาเอกดนตรีศึกษา 2 ตำแ
2014-08-27
รายชื่อข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้น ป.ม.)ประจำปี 2557
2014-08-20
รายชื่อข้าราชการครู สายงานสอน ที่ยื่นขอย้าย เดือน สิงหาคม 2557
2014-08-20
รายชื่อข้าราชการครูสายผู้บริหารโรงเรียนที่ยื่นขอย้าย เดือน สิงหาคม 2557
2014-08-20
โครงการ"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
2014-07-09
การสรรหาและคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูสังคมศึกษาดีเด่นฯ
2014-04-23
สรุปผลการพิจารณาอนุมัติย้ายเข้าและย้ายออกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายงานการสอน) โดยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
2014-04-08
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับ ดีเด่น
2014-04-02
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องการรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 ตำแหน่ง วิชาเอกชีววิทยา 3 ตำแหน่ง)
2014-03-05
การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
2014-03-03
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
2014-02-18
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษาประจำปี 2557 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
2014-02-18
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียนอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
2014-02-10
การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
2014-02-03
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2014-02-03
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
2014-01-29
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา
2014-01-29
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2014-01-24
การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีหนองคาย"ประจำปี 2557
2014-01-14
การตรวจสอบฐานข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
2014-01-13
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติและจัดทำข้อมูลการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย
2014-01-09
ส่งมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร"หนึ่งแสนครูดี'ประจำปี พ.ศ.2556
2014-01-09

2014-01-09
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 วิชาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา
2014-01-07
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 วิชาบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
2014-01-07
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
2014-01-02
การตรวจและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
2013-12-27
การตรวจและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
2013-12-27
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
2013-12-27
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
2013-12-27
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1ด้านที่2เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-12-27
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1ด้านที่2เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-12-27
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1ด้านที่2เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-12-27
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1ด้านที่2เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-12-27
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1ด้านที่2เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-12-27
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1ด้านที่2เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-12-27
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1ด้านที่2เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-12-27
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1ด้านที่2และด้านที่3เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
2013-12-27
รายงานการลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
2013-12-25
รายงานการลาออกจากราชการครูอัตราจ้าง
2013-12-25
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
2013-12-24
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน
2013-12-23
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญ
2013-12-17
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
2013-12-16
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาตร์(สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
2013-12-06
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ในวิชาภาษาอังกฤษลำดับที่ 66-70
2013-12-06
รายงานการลาออกจากราชการของพนักงานราชการโรงเรียนพรเจริญวิทยา
2013-12-03
การทำสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2013-12-02
การปรับระดับชั้นงานตำแหน่งลูกจ้างประจำ
2013-12-02
การปรับระดับชั้นงานตำแหน่งลูกจ้างประจำ
2013-12-02
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1ด้านท่ี่ 2เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-11-27
ซักซ้อมความเข้าใจในการไปต่างประเทศ
2013-11-26
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-11-26
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
2013-11-26
โครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ.2557
2013-11-26
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องการรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
2013-11-25
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามผลการสอบแข่งขันได้
2013-11-14
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคำสั่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2013-11-13
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ประจำปี 2553-2555
2013-11-13
รายงานการลาออกจากราชการครูธุรการ
2013-11-13
การบรรจุุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2013-11-13
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น กลุ่มวิชาเอกเกษตร
2013-11-13
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-11-06
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2013-10-30
ขอเชิญประชุม
2013-10-30
การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2013-10-28
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1 ด้านที่ 2 เพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2013-10-24
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
2013-10-22
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2013-10-22
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1,ด้านที่2และด้านที่3เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
2013-10-18
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1และด้านที่2เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-10-18
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-10-17
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1ด้านที่2,ด้านที่เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-10-15
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-10-14
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องการรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
2013-10-02
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง ครู
2013-09-25
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2556
2013-09-23
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-09-23
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2013-09-23
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปี
2013-09-20
การแต่งตั้งให้ข้าราชการฯเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
2013-09-13
โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 8 พ.ศ.2557"
2013-09-13
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)
2013-09-06
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่อง ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (ตำแหน่ง นั
2013-09-05
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
2013-09-05
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2013-09-04
การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การดำเนินคดีปกครอง และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินฯ
2013-09-04
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อมูลใน ก.พ.7
2013-09-04
การดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2013-09-04
โครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ.2557
2013-09-03
การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด สพม.เขต 21
2013-09-03
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
2013-09-02
สำรวจข้อมูลเตรียมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
2013-08-28
แก้ไขชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)
2013-08-28
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555(1 ตุลาคม 2554)และปีงบประมาณ พ.ศ.2556(1 ตุลาคม 2556)
2013-08-28
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)
2013-08-27
การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี 2556
2013-08-27
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสอนวิชาวิทยศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ผ่านจอ
2013-08-26
ขอเชิญประชุม
2013-08-26
ขอเชิญประชุม
2013-08-26
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี
2013-08-20
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง ครู
2013-08-19
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ/แบบคำร้องขอย้าย
2013-08-15
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มาขึ้นบัญชี
2013-08-15
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-08-13
ประกาศตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนว่าง
2013-08-06
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง ครู
2013-08-05
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1ด้านที่2และด้านที่ 3เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ02/08/56
2013-08-02
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-08-01
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
2013-07-31
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
2013-07-31
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
2013-07-31
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
2013-07-31
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่องการรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
2013-07-31
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2013-07-31
กำหนดการ "อบรมสัมมนาโรงเรียนมาตรฐานสากล วันที่ 3-5 ส.ค. 56 ณ รร.อัศวรรณ (30/7/56)
2013-07-30
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2556(เพิ่มเติม2)(26/7/56)
2013-07-26
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2556 (เพิ่มเติม 1) (26/7/56)
2013-07-26
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2556 (มี 3 ไฟล์) (26/7/56)
2013-07-26
โครงการอบรมสัมมนาสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของดรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพตามแนวทางดำเนินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ(Thailand Quality Awward -TQA)
2013-07-24
ขอเชิญประชุม
2013-07-18
เรื่องการรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
2013-07-18
สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (12/7/56)
2013-07-12
เชิญประชุม (เพิ่มเติม รายชื่อผู้ร่วมประชุม) (4/7/56)
2013-07-04
เชิญประชุม (4/7/56)
2013-07-04
ขออนุญาตไปต่างประเทศ
2013-06-28
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (21/6/56)
2013-06-21
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
2013-06-05
การนิเทศติดตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงCOACHING AND MENTORING ประจำปีงบประมาณ 2556
2013-05-30
การตรวจและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-05-30
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชสชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
2013-05-30
การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
2013-05-27
การอบรมหลักสูตรการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับผู้ที่จะเป็นกรรมการสอบสวนและกฎหมายปกครอง
2013-05-23
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1และด้านที่2เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 23/05/56
2013-05-23
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่1ด้านที่2,ด้านที่3เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
2013-05-23
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียนอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556
2013-05-20
ตัวอย่างคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางทางการศึกษา
2013-05-09
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
2013-05-08
การตรวงและประเมินข้าราชการครูเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-05-01
การอบรมตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
2013-04-26
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
2013-04-23
การเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556)
2013-04-23
ขอแก้ไขคำสั่ง สพม.เขต 21 ที่ 179/2556 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
2013-04-23
ขอแก้ไขคำสั่ง สพม.เขต 21 ที่ 179/2556 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
2013-04-23
ขออนุเคราะห์กรอกข้อมูลลูกจ้างประจำ
2013-04-19
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
2013-04-19
ตัวอย่างคำสั่งแก้ไขเลื่อนขั้นเงินเดือน,คำสั่งบรรจุและคำสั่งปรับวุฒิ
2013-04-18
การย้ายและเเต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2013-04-17
รายละเอียดข้าราชการครูที่ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
2013-04-17
การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เอกสารชุดที่ 2
2013-04-17
การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เอกสารชุดที่ 1
2013-04-17
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2556)
2013-04-10
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-04-10
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี 56(28/3/56)
2013-03-28
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (14/3/56)
2013-03-14
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2556 13/03/2556
2013-03-13
แต่งตั้งกรรมการประเมินผลงาน ด้านที่ 1,2 เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (13/3/56)
2013-03-13
แต่งตั้งกรรมการประเมินผลงาน เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ( 13/3/56)
2013-03-13
ประการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2วิทยฐานะชำนาญพิเศษ
2013-03-13
ประการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2วิทยฐานะชำนาญการ
2013-03-13
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย สพม.เขต 21 (12/3/56)
2013-03-12
ประกาศเรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย สพม.เขต 21 (12/3/56)
2013-03-12
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่1 ด้านที่ 2 ด้านที่3 มีวิทยฐานะชำนาญการ
2013-03-12
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2556) 11/03/2556
2013-03-11
บัญชีแสดงการอนุมัติให้ข้าราชการครูสายงานการสอน สพม.เขต 21 ย้าย ครั้งที่ 1/56 (8/3/56)
2013-03-08
ขอข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
2013-03-06
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ ๓
2013-02-28
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ผอ.สถานศึกษา (สายที่ ๑)
2013-02-27
ชะลอการจ้างครูอัตราจ้างทดแทนครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
2013-02-27
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา (ร.ร.ประชานิมิตพิทยานุกุล)(22/2/56)
2013-02-22
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา (ร.ร.ปากคาดพิทยาคม) (22/2/56)
2013-02-22
แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (เงินเดือนถึงเกณฑ์) 22/02/2556
2013-02-22
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ (โรงเรียนสังคมวิทยา) (22/2/56)
2013-02-22
แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
2013-02-21
ขออนุญาตไปฝึกอลรมต่างประเทศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
2013-02-19
คัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ"คนดีศรีหนองคาย" ปี 56 15/02/2556
2013-02-16
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2013-02-16
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (14/2/56)
2013-02-14
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ (โรงเรียนเซกา) (14/2/56)
2013-02-14
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ (โรงเรียนโสกก่ามวิทยา) (14/2/56)
2013-02-14
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ (โรงเรียนกุบงพิทยาคาร) (14/2/56)
2013-02-14
การจัดสรรอัตราว่างพนัก
2013-02-14
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ (โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม)(14/2/56)
2013-02-14
การจัดสรรอัตราว่างครูอัตราจ้าง(งบครูขาดแคลนวิกฤต) (โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม) (14/2/56)
2013-02-14
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ (โรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯ) (14/2/56)
2013-02-14
การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ (โรงเรียนบึงกาฬ) (14/2/56)
2013-02-14
ขอเชิญประชุม
2013-02-07
ขอเชิญประชุม
2013-02-07
ประกาศ สพม.เขต 21 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทย์ฯ และคณิตฯ (ลูกจ้างชั่วคราวฯรายเดิมที่ผ่านการประเมิน) (5/2/56)
2013-02-05
อนุญาตไปต่างประเทศ
2013-02-05
อนุญาตไปต่างประเทศโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
2013-02-04
บัญชีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนว่าง
2013-01-31
การสำรวจข้อมูลประกอบการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด (31/1/56)
2013-01-31
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนประจำปี 2556 ครั้งที่ 1
2013-01-31
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคำสั่งให้มีวิทยาฐานะแล้ว ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2013-01-31
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน(โรงเรียนฝางพิทยาคม)
2013-01-30
ขออนุญาตลากิจ(โรงเรียนท่าบอพิทยาคม)
2013-01-30
การให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (29/1/56)
2013-01-29
ฉบับแก้ไข ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.21 เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (28/1/56)
2013-01-28
แก้ไข ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพม.เขต 21 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างฯ เป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (28/1/56)
2013-01-28
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) สพม.21 (22/1/56)
2013-01-22
ขออนุญาตลากิจ
2013-01-22
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 55) เพ่ิมเติม (21/1/56)
2013-01-21
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางกาณศึกษาที่บรรจุใหม่และรับย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ปี 2555 (18/1/56)
2013-01-18
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2013-01-15
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตำแหน่งว่าง สายครูผู้สอน (11/1/56)
2013-01-11
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555
2013-01-10
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2013-01-10
มอบเกียรติบัตร"ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2555
2013-01-10
มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล"ครูดีในดวงใจ" ประจำปี พ.ศ.2556
2013-01-10
บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
2013-01-09
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ บุคลากร สพฐ.ดีเด่น(ระดับประเทศ) และยอดครูผู้มีอุดมการณ์ (ระดับประเทศ)
2013-01-08
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถณะและศักยภาพของครู
2013-01-08
การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งและปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำให้สูงขึ้น
2013-01-07
มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2555
2013-01-03
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย (28/12/55)
2012-12-28
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
2012-12-28
ข้าราชการครูขอใช้วุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
2012-12-28
การสำรวจตำแหน่งว่าง ครูสายงานการสอน
2012-12-26
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
2012-12-26
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาพนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
2012-12-24
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจากผลการเข้าร่วมมาตราการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555(1 ตุลาคม 2554)
2012-12-24
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
2012-12-18
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2012-12-18
ขอให้ข้าราชการครูที่มายื่นทำบัตรประจำตัวข้าราชการ มารับบัตรข้าราชการ
2012-12-18
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
2012-12-17
การคัดเลือก หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2556
2012-12-17
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
2012-12-17
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2012-12-17
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
2012-12-12
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
2012-12-12
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556 -2560
2012-12-11
ขอยืมตัวช่วยราชการที่สำนักงานรัฐมนตรี ในส่วนงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพิทยา ณ หนองคาย)
2012-12-11
ขอยืมตัวช่วยราชการที่สำนักงานรัฐมนตรี ในส่วนงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายคำนึง เลื่อนแก้ว)
2012-12-11
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
2012-12-11
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2555
2012-12-11
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
2012-11-30
สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น(เอกบรรณารักษ์ 1 ราย) 28/11/55
2012-11-28
สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น(เอกคอมพิวเตอร์ 1 ราย) 28/11/55
2012-11-28
สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น(เอกพลศึกษา 3 ราย) 28/11/55
2012-11-28
สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น(เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 ราย) 28/11/55
2012-11-28
สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น(เอกภาษาอังกฤษ 4 ราย) 28/11/55
2012-11-28
สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น(เอกภาษาไทย 4 ราย) 28/11/55
2012-11-28
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา
2012-11-26
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานราชการและครูอัตราจ้างชั่วคราว (23/11/55)
2012-11-23
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ฯ (23/11/55)
2012-11-23
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2012-11-22
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งผู้เข้ารับการอบรม
2012-11-22
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556 (21/11/55)
2012-11-21
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
2012-11-19
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
2012-11-15
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่อง การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย(แนบเอกสารเพิ่มเติม)
2012-11-08
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เรื่อง การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2012-11-07
ตรวจสอบข้อมูลเงินวิทยฐานะ
2012-11-03
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ 1 และ 2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2012-11-02
การให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2012-11-02
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ 1,2และ3 เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
2012-11-02
การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินประวัติและผลงาน
2012-11-01
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูตามผลการสอบแข่งขันได้
2012-11-01
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
2012-11-01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการขอใช้บัญชี 38 ค.(2)
2012-10-26
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2012-10-25
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การแก้ไขการรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
2012-10-22
ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว
2012-10-22
กำหนดการเดินทางยึดหนังสือเเจ้งตัวเดิม
2012-10-22
รายชื่อคณะวิทยากร โครงการพัฒนารองผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.เขต 21
2012-10-22
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย
2012-10-22
ร่างคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง
2012-10-22
สำรวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา
2012-10-18
โครงการประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2012-10-18
โครงการประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2012-10-18
การะเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินประวัติผลงาน
2012-10-17
การต่อสัญญาพนักงานราชการ
2012-10-17
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
2012-10-16
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
2012-10-16
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
2012-10-16
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
2012-10-16
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษาขอมีวิทยฐานะ
2012-10-16
กาารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2012-10-16
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้
2012-10-16
ประกาศตำแหน่งผู้บรหารสถานศึกษาว่างและการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2555
2012-10-14
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2555 ) ดังเอกสารที่แนบมาด้วย 3 ฉบับ
2012-10-13